"ףוגה תבשחמ" תטישב םירומ תרשכה

לש סרוקב תישענ "ףוגה תבשחמ"ל םירומ תרשכה .תידוחיי העונת תפש איה "ףוגה תבשחמ"
.עובשב םוי םימייקתמ םידומילה ,םייתנש
ךרואל תישיא תוחתפתהו החימצל תורשפא ובוחב ןמוטה ,ךורא ךילהת לש ותישאר אוה הז סרוק
.םייחה
.ךמצע-ךפוג תא קמוע-תורכיה ריכהלו ברקתהל ןמזומ התא ,ךילהתה ךלהמב
תויורשפאה עפש לע גנעתהל ,הנהמו ביטימ ןפואב וב לפטלו קיידל ,ותוא דמללו דומלל ,ול בישקהל
.הדמתהב רפתשהלו קימעהל .העונתה יפי לעו
תוחתפתהו החימצל םידימלת ןווכל םילכ שכור התא ,ךמצע-ךפוג לע םג ,דומילה תומדקתה םע
הרומ ךתויהל ,דימלת ךתויה ןיב ,דימתמ חיש ודמ תונהיל רשפאמ ,הטישה דומיל .תיתעונת-תינפוג
,ךפיהלו - םמצעב קוידל ךידימלת תא ןווכל לכות ךמצעב קיידל ביטיתש לככ .לפטמ םג ךשמהבו
.ךמצע תא םדקלו קודבל בושת - ךידימלת לע תיליגש השדח הנבות ךותמ

:ןיב היצרגטניא ךות דמלנ עוצקמה
.בחר יטרואת עדי-
.תחנעפמו הקימעמ ףוג תנבה-
.העונתה תכרעמ חותיפ םע דבב דב ,היטביה לכ לע השוחתה תכרעמ חותיפ-

.םדאה ףוג לש היגולויזיפו הקינכמויב ,הימוטנא לע ססובמ יטרואתה עדיה
,םייוגשה העונתה יסופד תא ,דמלנה עדיה ךמס לע ,חנעפל תלוכיה איה ,ףוגה תנבה
העונת יסופדל םילכ םמוקמב תונקהלו םייחה תוכיאב םיעגופה ,םיקיזמה
.םיביטימ
.יוצמל יוצרה תא ךופהל תלוכי הנקמ ,העונתה תכרעמ חותיפ םע דבב דב ,השוחתה תכרעמ חותיפ
,ילמיטפוא הלועפ ףותיש ךות - המיענ ,תחלוק ,הכר ,תקיידמ ,הביטימ העונת לעופב םשייל
הנבהה הגרדהב םילדג ,דומילב םימדקתמש לככ - הדבעמ ןיעמ םה םירועישה .ףוגה ירבא ןיב
וז תידוחיי העונת תפש ךופהל רשפאמה ,םושייה ךילהת ליחתמ ךשמהבו תינפוגה תלוכיהו
.םייח חרואל