"ףוגה תבשחמ" תטישב םילפטמ תרשכה

םוי םימייקתמ םידומילה .םייתנש לש סרוקב תישענ "ףוגה תבשחמ" תטישב םילפטמ תרשכה
םילופיטה סרוקב .הטישה תארוהל םירומה סרוקל ךשמה סרוק וניה םילופיטה סרוק .עובשב
לפטל תלוכי םינקמה ,םיפסונ םילכ םישכורו ףוגה םוחתב תויחמומה תא םיקימעמו םיביחרמ
.ינטרפ לופיט

:לש םירקמב םיצלמומ םיינטרפ םילופיט
.תודלומ וא/ו תושכרנ ,תויטמוארט תויעבמ םיעבונה תוחונ יאו םיבאכ
.באכ אלל םג תונושה תומרב הביצי ייוקיל
.ויגוסל חתמ

היגולותפ םידמול ,האופרה תועוצקמב ינויעה עדיה תא םיביחרמ סרוקה ךלהמב
.תונושה ףוגה תוכרעמ ןיב םירשקה תנבהב םיקימעמו
,םיטרפבו תויוקדב ןיחבהל ,ןנובתהל םידמול .טבמה תא םידדחמ הנבהה םוחתב
.תללוכה הנומתה חונעפל םימרותו יתעונת-ינפוגה קוידה רופישל םירזועה
.םיידי עגמ אוה םילופיטה סרוק ךלהמב שכרנה יזכרמו ףסונ ילכ
םתוא שטשטמו קיחרמ ,באכה תולובגל דע קר עיגמ ,עיגרמו יטיא אוה דמלנה םיידיה עגמ
.לפוטמכו לפטמכ דימלתה לש הבר תוסנתה ךות השענ עגמה חותיפ .הגרדהב
ןווכמ אוה ןאלו עגונ אוה המב עדוי ,תויוקד רתאל ,םינווגב ןיחבהל דימלתה דמול וכלהמב
.תויהש לש ףצר ןיעמב תאז ,ליבומו

.םייניעהו םיידיה ךרד ףוגה רופיס תא רפסל םידמול
.םיידיה עגמב שגרומה תא ןיעב רתאל ,ךפיהלו ןיעל הארנה תא םיידיב רתאל
ומצע לע רבצו שכרש השוחתהו הנבהה ,עדיה תא .ומצע לש "לפוטמ" לכ םדוק אוה לפטמ לכ
.וילפוטמ לע םשייל ףאשי
לפוטמה בולישל הנכה תווהמה ,תורקובמ תועונת לופיטב תובלושמ ,הגרדהבו ךרוצל םאתהב
. לופיט ךשמהל הצובקב העונתה ירועישב