םירומ תויומלתשה לע עדימ

.םינשה ךרואל ףטוש ןפואב תוכרענ םירומ תויומלתשה
השוחתה ,הנבהה תא "ףוגה תבשחמ" ירומ םימדקמו םיחתפמ וז ךרדב
.םהלש תינפוגה תלוכיהו
םג ומכ ,ףוגה לע הרימשו לופיטל סיסב הווהמ ,וז תיכשמהו הפוצר הדובע
ימוחת םהש ,העונתהו הביציה ימוחתב עדיה תקמעהו הבחרהל תיתשת
."ףוגה תבשחמ" ילפטמו ירומ לש תויחמומה